SL Govt to take development to village - Vidura Wickramanayaka