Gampaha to be made hub of activity, knowledge - Senior Sri Lanka Presidential Advisor Basil Rajapaksa